Vybavenie dokladov,  Zo života v Prahe

Aké doklady sa dajú vybaviť na ambasáde v Prahe – časť 2

V predchádzajúcom článku som písala o dokladoch, ktoré potrebujeme vybaviť najčastejšie. V tomto článku sa budem venovať zbytku zoznamu toho, čo všetko sa dá na našej ambasáde vybaviť.

Slovenský sobášny list

Na to, aby mohol byť váš sobáš (uskutočnený v Česku) uznaný na Slovensku (a aby ste si mohli vybaviť nové doklady) je potrebné, aby ste požiadali o zápis do osobitnej matriky. Následne vám vydajú slovenský sobášny list, s ktorým si môžete ísť vybaviť nové doklady.

Žiadosť o zápis môže podať buď jeden z manželov (musí byť ale občan SR) alebo splnomocnená osoba (splnomocnenie musí byť úradne overené). Ambasáda zašle vašu žiadosť na Slovensko, kde vás zapíšu do osobitnej matriky, vydajú slovenský sobášny list a odošlú naspäť do Prahy. Celý tento proces trvá približne 3 mesiace a môže sa v odôvodnených prípadoch predĺžiť. Pokiaľ potrebujete slovenský sobášny list (a teda aj nové doklady) rýchlejšie, bude lepšie zájsť na Slovensko, do miesta svojho trvalého bydliska. Na Slovensku celý tento proces trvá približne 3 týždne. Všetky relevantné informácie nájdete tu.

Na ambasádu treba priniesť:

 • originál českého sobášneho listu alebo jeho overenú kópiu (odporúčam priniesť overenú kópiu, originál by vám už nevrátili)
 • doklad totožnosti
 • ak ste už boli rozvedení, tak právoplatný rozsudok o rozvode (slovenský)
 • pokiaľ ste boli vdovec/vdova pred uzavretím manželstva, tak úmrtný list predchádzajúceho manžela

Poplatok:

Poplatok je 25 €, hradí sa v hotovosti a v českých korunách podľa aktuálneho platného kurzu.

Objednanie termínu:

Objednáva sa online.

Slovenský rodný list dieťaťa

Svojmu dieťaťu narodenému v Čechách musíte bezpodmienečne vybaviť aj slovenský rodný list. Rovnako ako pri sobáši v ČR, tak aj pri narodení dieťaťa, je potrebné tento úkon zapísať do osobitnej matriky. Zápis do osobitnej matriky, vydanie slovenského rodného listu a doručenie na ambasádu trvá spravidla 3 mesiace. V odôvodnených prípadoch sa môže tento úkon predĺžiť najviac o ďalšie 3 mesiace. Na ambasádu sa ako rodič musíte dostaviť osobne. Slovenský rodný list pre dieťa môže vybavovať iba ten rodič, ktorý má slovenský doklad totožnosti.

Na ambasádu treba priniesť:

 • slovenský doklad totožnosti rodiča, ktorý bol vydaný ešte pred narodením dieťaťa
 • originál alebo overenú kópiu českého rodného listu (odporúčam priniesť overenú kópiu, originál by vám už nevrátili)
 • pokiaľ sú rodičia manželia, tak predložiť originál slovenského sobášneho listu k nahliadnutiu
 • ak rodičia nie sú manželia, tak doložiť originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva – opäť odporúčam priniesť kópiu, doklad sa nevracia
 • ak sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v ČR, priniesť potvrdenie o pobyte
 • pokiaľ rodičia chcú, aby malo dieťa priezvisko bez „-ová“, musia vyplniť samostatnú žiadosť
 • ak v českom rodnom liste je priezvisko dieťaťa uvedené bez „-ová“, na ambasádu sa musia dostaviť obaja rodičia a predložiť doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte v ČR

Poplatok:

Poplatok je 25 €, hradí sa v hotovosti a v českých korunách podľa aktuálneho platného kurzu.

Objednanie termínu:

Objednáva sa online.

Žiadosť o slovenský rodný list si môžete dopredu stiahnuť a na ambasádu ju  priniesť už vypísanú. Tlačivo nájdete tu. Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva.

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu

V prípade úmrtia občana Slovenskej republiky v Čechách podáva veľvyslanectvo pozostalým informácie prostredníctvom Operačného strediska Polície SR. Príbuzní potom vybavujú všetky potrebné náležitosti priamo s českými orgánmi a vybranou pohrebnou službou. Pohrebná služba zabezpečí doklady súvisiace s úmrtím a v prípade žiadosti príbuzných aj prevoz telesných pozostatkov na územie SR. Zabezpečí tiež sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov, ktorý vydáva príslušná krajská hygienická stanica v ČR.  Na prevoz spopolnených pozostatkov sa nepožaduje žiadne špeciálne povolenie.

Po úmrtí občana vystaví český matričný úrad český úmrtný list, na ktorého základe sa následne vybavuje slovenský úmrtný list. Opäť je potrebný zápis do osobitnej matriky.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba, alebo splnomocnenec s overenou plnou mocou. Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo cestovný pas) a dokladom o príbuzenskom vzťahu k zosnulému (napr. rodný list alebo sobášny list). Vydanie slovenského úmrtného listu trvá asi 3 mesiace.

Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva.

Aké dokumenty treba priniesť

 • originál alebo overená kópia českého úmrtného listu
 • doklad o štátnom občianstvo zosnulého (jeho OP, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve)
 • zápis o úmrtí

Poplatok:

Poplatok je 25 €, hradí sa v hotovosti a v českých korunách podľa aktuálneho platného kurzu.

Objednanie termínu:

Objednáva sa online.

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR – zmena občianstva

Keďže na Slovensku nie je možné aby mali občania dve občianstva, pri získaní českého občianstva sa musíte vzdať toho slovenského. Toto platí iba vtedy ak ste české občianstvo získali z vlastnej vôle. Pokiaľ ste české občianstvo získali narodením, sobášom s českým občanom alebo pred 17.6.2010, tak sa slovenského občianstva vzdávať nemusí.

Ak ste sa rozhodli prijať české občianstvo (z vlastnej vôle), musíte Slovenskú republiku požiadať o prepustenie zo štátneho zväzku.

Aké dokumenty treba priniesť

 • doklad totožnosti (platný OP alebo CP) a jeho fotokópiu zo strany s osobnými údajmi
 • rodný list – originál a jeho kópiu
 • doklad o osobnom stave – sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie rozvode manželstva, úmrtný list manžela, manželky – originál a kópiu
 • výpis z registra trestov SR nie starší ako 6 mesiacov
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí – originál
 • potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v SR od príslušného daňového, colného úradu, obecného, mestského úradu (ktoré zároveň obsahuje i informáciu o tom, že nemá nedoplatky na miestnych poplatkoch v obci)
 • potvrdenie z obcí v SR, na území ktorých žiadateľ vlastní nehnuteľnosť (ak ide o daň z nehnuteľností), prípadne čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom tom, že nevlastní v SR nehnuteľný majetok
 • potvrdenie o tom, že nemá nedoplatky na verejných dávkach v SR od príslušnej zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne.

Pokiaľ sa do žiadosti zahrňuje aj neplnoleté dieťa, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne overený.

Poplatok:

Pokiaľ sa odovzdáva občianstvo z dôvodu prijatia českého, poplatok je 20 €, hradí sa v hotovosti a v českých korunách podľa aktuálneho platného kurzu.

Objednanie termínu:

Objednáva sa online.

Prihlasovanie a odhlasovanie pobytu v SR

Pokiaľ ste sa rozhodli zrušiť si trvalý pobyt na Slovensku, môžete tam urobiť buď na konzuláte alebo môžete splnomocniť osobu na SR. Vyplníte odhlasovací lístok a spolu s ním odovzdáte aj svoj občiansky preukaz. Pokiaľ občiansky preukaz nevlastníte, musíte uviesť prečo.

Pokiaľ odhlasujete z trvalého pobytu na SR osobu mladšiu ako 18 rokov, musia odhlasovací lístok podpísať obaja rodičia. Ak je na konzuláte prítomný iba jeden rodič, musí doložiť súhlas druhého rodiča s úradne overeným podpisom. Informácie nájdete tu.

Poplatok:

Overenie jedného podpisu na odhlasovacom lístku je spoplatnené sumou 10 €. Poplatok sa platí v hotovosti v českých korunách podľa aktuálne platného kurzu.

Iné osvedčenia a doklady

 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve – ak potrebujete doložiť potvrdenie o štátnom občianstve a máte napr. neplatný občiansky preukaz, prípadne nevlastníte pas. Všetky info tu.
 • Udeľovanie slovenského občianstva z osobitých dôvodov – na konzuláte si môžete požiadať o navrátenie slovenského štátneho občianstva, ktoré ste stratili kvôli Nariadeniu Ministerstva vnútra SR č. 1/2015. Všetky info tu.
 • Výpis z registra trestov – je zbytočné oňho žiadať na ambasáde, vydá vám ho každá pošta označená „Czechpoint“
 • Overovanie dokladov – taktiež je zbytočné to riešiť cez ambasádu
 • Vydanie duplikátu matričného dokladu – duplikát rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu,… Všetky info o tomto nájdete tu.

Užitočné informácie

Celý rezervačný systém a úradné hodiny nájdete na tomto odkaze.

Výšky konzulárnych poplatkov nájdete tu.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: