GDPR

Právne informácie

Prevádzkovateľom týchto stránok je Martina Huterová, Bojničky 328, Slovenská republika, mailovy kontakt: maca.huterova@gmail.com, ďalej len Prevádzkovateľ.

Podmienky používania
internetových stránok wanderdays.eu

Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Prevádzkovateľ udeľuje licencie na autorské práva  alebo iné práva duševného vlastníctva.

Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach poskytuje Prevádzkovateľ a ich účelom je informovať o svojich aktivitách. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré používateľ zverejní na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a Prevádzkovateľ nepreberá za to žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky.

Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.

Súbory cookie

Od návštevníkov našich webových stránok zhromažďujeme a analyzujeme niektoré informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšovať a rozvíjať služby, ktoré ponúkame.

Čo je to cookie?

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívených webových stránok.
Na základe takto zhromaždených informácií nie sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to ani s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať anonymnú adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené. K poskytovaniu týchto informácií používame súbory cookie.

Ako Prevádzkovateľ súbory cookie používa?

Súbory cookie používame k rozpoznaniu návštevníkov ktorí navštívili naše stránky. Po tejto návšteve sa v prehliadači vašeho koncového zariadenia uloží informácia o navštívenej stránke a po návšteve Google ad sense, Google search, Youtube, Google vyhodnotí uloženú Cookie a zákazníkom zašle prostredníctvom banerovú komunikácia o produktoch a službách spoločností, ktorých stránky ste ako potencionálny zákazníci prejavili záujem. Prevádzkovateľ však nedisponuje infomáciou o tom komu Google zasiela predmetnú komunikáciu.
Na základe takto zhromaždených informácií sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať anonymnú adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené, prihlasovacie meno (najmä emailová adresa) MSISDN, email, pod akým bola navštívená stránka. K poskytovaniu týchto informácií vyhodnocujeme súbory cookies. Na základe vyhodnotenia predmetných údajov oslovujeme tých z Vás, ktorí na oslovovania s marketingovými ponukami dali osobitný súhlas.
Súbory cookie používame k rozpoznaniu opakovaných návštev na našich webových stránkach pre zjednodušenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá vybrané miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradenie ID relácií. Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame trvale pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať súbory cookie na webových stránkach wanderdays.eu?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však používanie súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Android